It system uetovnictva

Systém enova 365 je softvérom triedy ERP, ktorý bol zriadený na zlep¹enie prevádzkovej efektívnosti spoloènosti. Podµa údajov výrobcu systém enova 365 stiahol viac ako osem tisíc poµských firiem!

Enova reaguje na mnohé potreby moderných podnikov.Multifunkènos» bude kupova» presne po¾adovanú funkènos». Modularita umo¾òuje prevádzku a zni¾ovanie schopností systému, èo je dôle¾itá skúsenos» od jednoduchej verzie po pokroèilé funkcie.Systém umo¾òuje plnú mobilitu.Pracuje so sie»ou Windows 7 & nbsp; a vy¹¹ou a umo¾òuje podporu tabletov.Ïal¹ie mo¾nosti, ktoré sú k dispozícii na telefóne smartphone, vás oèakávajú vo va¹om webovom prehliadaèi.Systém umo¾òuje plnú kontrolu a rie¹enie úloh.Operátori sú pridelení od vlády ¾iadosti. Fáza implementácie úlohy by sa mala pravdepodobne overi» kedykoµvek. Vïaka tomu budete ma» neèinnos» a nájs» chýbajúce dokumenty.

Systém enova sa vydáva v troch variantoch.1. ©tandardné zakúpenie licencií - stáva sa kvalitou klienta spolu s vyhliadkou na jeho aktualizáciu. Ideálna voµba pre spoloènos», ktorá pou¾íva pomoc alebo lízing.2. Prenájom softvéru - poplatok je prijímaný vo forme predplatného za nehnuteµnos» z vybraných systémových modulov. Zaujímavé rie¹enie pre malé a malé firmy.3. Prenájom organizmu a infra¹truktúry - celú slu¾bu prevádzkuje dodávateµ. Komponenty sa prenajímajú spolu so serverom, aktualizáciou a zálohovaním. Metóda je pripravená okam¾ite! Ideálne rie¹enie pre ¹upky, ktoré nechcú investova» do IT zariadení.

Systém enova je vyrobený spoloènos»ou Soneta sp. O.o.Spoloènos» bola naplánovaná v roku 2002 a vïaka vyu¾itiu odborných informácií a profesionálnych slu¾ieb dosiahla úspech na trhu.Poslaním spoloènosti Soneta je vyrába» softvér, ktorý pracuje tak, ¾e priatelia a mu¾i získavajú najvy¹¹í výkon v pou¾ívaní informaèných technológií potrebných na dosiahnutie obchodného úspechu.Spoloènos» je sociálne zamestnaná a uµahèuje in¹titúcie ako "Wiosna" alebo "Mimo Znny Dymnej".