It system iny

Mnohé z na¹ich vlastných spoloèností sa ¹pecializujú na predaj a prevádzku informaèných systémov pre správu stravovacích a hotelových a re¹tauraèných miest. V závislosti od charakteru va¹ej firmy existujú rie¹enia pre priemerné priestory, ako aj pre väè¹í re»azec re¹taurácií. Výstupy sa navzájom spájajú vo vz»ahoch, èi sa vzdáme & nbsp; kaviareò, pizzeria, hotelová re¹taurácia, a to s rýchlym servisom. Organizmy pre gastronómiu majú e¹te väè¹iu popularitu. Menej a menej èasto mô¾eme urobi» s gastronomickým èlánkom, ktorý nie je softvérom na podporu predaja.

Jednou z najviac modernizovaných aplikácií na prevádzku kuchyne je POS metóda. V rýchlych poµských mestách existuje sie» autorizovaných zástupcov. Okrem toho ponúkajú servisné miesto a podporu pre miestne jednotky, ako aj pre tie, ktoré sú v rámci svojej ¹truktúry alebo franchisingu, existuje veµa stravovacích zariadení v celej na¹ej vlastnej.

Tu je príklad modelu IT infra¹truktúry pre gastronomickú osobu:

Je skutoène navrhnutý tak, aby komponentné moduly umo¾nili u¾ívateµovi maximálne výhody. Ich integrácia a produkcia na druhej základni vedie k vy¹¹ej efektívnosti, k lep¹ej kvalite slu¾ieb zákazníkom, k jednoduch¹iemu oznamovaniu a zapoèítaniu jednotky, bez ohµadu na to, èi je alebo nie je jedinou re¹tauráciou alebo re¹tauraèným re»azcom v tom èase.

Poèas tohto obdobia úmyselne neuvádzame meno, v ktorom plány zalo¾íme návrh adresovaný konkrétnym klientom. Predpokladáme, ¾e rie¹enie je zalo¾ené na integrovanom systéme, ktorý bude poskytova» podporu pre obe pozície èa¹níkov a barov, rovnako ako kompletnú správu skladu. V súvislosti s prácou na my¹lienke vie pracova» s terminálnym nádychom a a èítaèkou magnetických kariet, voucherov èa¹níkov, hmotnos», tlaèiareò, úèty a úèty, fi¹kálne tlaèiarne, zásuvky, nápojový dávkovaè, atï V¹etko be¾í pod operaèným systémom MS Windows, výstavbu malého alebo na konkrétnej pozícii pomocou ¹tandardného PC vybavenia.