Hygienicke hygienicke jastory

V¹etka spoloènos» je zodpovedná za ochranu svojich zamestnancov. Pracuje najmä na projektoch, ktoré sú v súkromnej úlohe z »a¾kých materiálov. Zdravie a konanie µudí, ktorí robia v takýchto podmienkach, by mali by» mimoriadne chránené zamestnávateµom.

"Nariadenie ministra hospodárstva z 8. júla 2010 o minimálnych po¾iadavkách, dôvera a bezpeènos» pri práci, v kombinácii s mo¾nos»ou stretnutia v miestnosti práce výbu¹nej atmosféry" oèakáva, ¾e zamestnávateµ vyvinú» dokumentu pre ochranu proti výbuchu (ochrany proti výbuchu dokumentov. To je spôsobené, samozrejme len podnikov, ktoré zaèína horµavé materiály, ktoré mô¾u vytvára» výbu¹nú atmosféru so vzduchom. Takéto látky mô¾u tie¾ obsahova» kvapaliny, plyny, ako aj vysoko dispergované tuhé látky, t.j. prachy.

Pou¾ívaním nebezpeèných a horµavých látok, s ktorými sa dotýkajú pracovníci, sa podieµajú na identifikácii potenciálne výbu¹ných priestorov v poèiatoènom ¹tádiu. Ak sú u¾ uvedené, mali by sa vz»ahova» na nariadenie ministra uvedené v úvode.

Hovorí o tom, aké materiály má zamestnávateµ robi». V bode 4.4 nariadenia sa uvádza, ¾e vykonáva vynikajúce hodnotenie rizika, ktoré súvisí s návrhom výbu¹nej atmosféry, ktorá sa stretáva na pracovisku. Existujú posledné tzv "hodnotenie rizika", ktoré okrem iného obsahuje ïal¹ie prvky:

a pravdepodobnos» výbu¹nej atmosféry,b mo¾ný èas výskytu výbu¹nej atmosféry,c pravdepodobnos» prítomnosti a aktivácie zdrojov vznietenia, ako je elektrostatický výboj;d zariadenia, látky a zmesi pou¾ívané zamestnávateµom,vån medzi nimi a ich vzájomné interakcie,e oèakávaná veµkos» vplyvu mo¾ného výbuchu.

Je dôle¾ité bra» do úvahy priµahlé priestory, ktoré mô¾u fungova» nejakým spôsobom spojené s otvormi s potenciálne výbu¹nými plochami, dokonca aj prostredníctvom vetrania. V podobe hrozby nebudú ma» väè¹iu istotu.

Po dokonèení úplného posúdenia rizika existuje zodpovedný zamestnávateµ spolu s bodom 7.1 nariadenia, aby vypracoval dokument o ochrane proti výbuchu.

Dokument ochrany proti výbuchu musí by» spojené s niekoµkých základných èastí obsahova» zoznam vecí a vyhlásenie o osobe zamestnávateµ nesplnil svoje slovo. Hlavnými prvkami dokumentu sú: zoznam s nebezpeèenstvom výbuchu a zdrojov zapálenia, opis opatrenia, aby sa zabránilo výbuchom, znalos» dáta aktualizácií dokumentov, opis horµavých materiálov, posúdenie rizika výbuchu, výbuch mo¾ných scenároch a podkladom. Dokument ochrany proti výbuchu by mal tie¾ obsahova» grafické a objektové systémy.

Vzhµadom na správne vypracovanie vy¹¹ie uvedenej dokumentácie stojí za to vyu¾i» slu¾by ¹pecialistov. Existencia a µudské zdravie je najdôle¾itej¹ou vecou a musí sa zaruèi», ¾e správne vykonali posúdenie rizík.