Hodnotenie rizika vybuchu pre eerpacie stanice

ADHD, èo znamená doslova z angliètiny, porucha pozornosti s hyperaktivitou je súborom poruchy pozornosti s hyperaktivitou. To znamená, ¾e du¹evná porucha, ktorá trpí poslednými druhmi, sa prejaví takmer v¹etkým nedostatkom sily pri navrhovaní kognitívnych úloh a neustálym utrpením od urèitého typu aktivity do ïal¹ieho. Koniec koncov, aktivity nebudú ukonèené a práca, ktorú vykonáva zvy¹ok spoloènosti, bude zvolená ako neprimeraná. Tento spôsob du¹evnej poruchy má zvyèajne svoj zaèiatok v ranom ¹tádiu ¾ivota. Napriek spravodlivosti správnych a µahkých príznakov èasto táto porucha nie je medzi de»mi rozpoznateµná a jej prvky sú èítané ako skutoèná súèas» konania detí. Aké sú teda príznaky ADHD u detí?Plné vzru¹enie je potom plné. Príznaky sa teraz mô¾u objavi» v materskej ¹kole a budú neustále èaka» v celej ceste: die»a bude prakticky nevyèerpateµnou sopkou energie, je »a¾ké prispôsobi» sa pravidlám hry, nevyzerá ako individuálny obrat a to, èo je na súde agresívne pre vlastné deti. Ïal¹ou dávkou problémov je prechod die»a»a na vy¹¹iu úroveò vzdelania - keï¾e die»a v základnej vede sa musí, aby mala schopnos» sústredi» sa, zaèa» získava» vedomosti na urèenej úrovni okrem funkène aktívnych v poète socializaèných tried. Die»a, ktoré prechádza na ADHD, mô¾e v¾dy pou¾íva» problémy aj s najobµúbenej¹ími aktivitami, ktoré chcú robi», nerozumejú in¹trukciám uèiteµa, nespåòajú pravidlá zavedené ¹kolou. Ni¾¹ie je uvedený zoznam ïal¹ích kµúèových príznakov ADHD u detí:

noèné mory alebo noèné hrôzy,

trvalé vàtanie na mieste,

neochota zmeni» sa,

µahko sa hnevá,

nedostatok alebo vysoké s»a¾nosti.

Samozrejme, nie zlé správanie ka¾dého die»a»a mo¾no vysvetli» chorobou. Niekedy je to jednoducho individuálna, trochu iná povaha, niekedy aj príli¹ná zhovievavos» na mieste skorého vzdelávania. Av¹ak, v období pozorovania vy¹¹ie uvedených príznakov ADHD u detí, bude potrebné pozornos» a mo¾né postúpenie na psychiatra.