Gynekologia katowice

Gynekológia ide celkom dopredu. Existuje stále viac a viac moderných spôsobov, ako spochybòova» µudské telo. Stále menej invazívne a èoraz presnej¹ie. Veµkým problémom medzi sexuálne zneu¾ívanými ¾enami je rakovina krèka maternice, ktorá je v ranom ¹tádiu detekcie úplne vylieèiteµná.

Ale v prípade, ¾e si v¹imnete ru¹ivých symptómov, ktoré mô¾u by» výsledkom takejto choroby, mali by ste ihneï prihlási» lekára na kolposkopu, aby ste ochorenie vylúèili. Dôsledkom nedostatku záva¾nosti symptómov mô¾e ¾i» odstránenie maternice.

Takýto výskum sa pripravuje s pou¾itím kolposkopu. Nie je niè iné ako mikroskop s spekulom. Spekulum sa vlo¾í do vagíny s dobrou prípravou na kontrolu reakcie v po¹ve. Tento mikroskop umo¾òuje poslednému dosiahnutiu trojrozmerného efektu a taktie¾ zväè¹í opis a¾ desa»krát, aby bol gynekológ schopný riadne preskúma» vaginálnu a krènej steny, aby starostlivo zhodnotil, èi existujú nejaké zmeny. Treba pripomenú», ¾e sa musíte pripravi» na ¹túdiu. Gynekolog bude pravdepodobne pouèi», ako sa chráni» pred testom. V prvom rade je potrebné uvoµni» z fyzických kontaktov aj gynekologické vy¹etrenia tý¾deò pred plánovaným vy¹etrením.

®ena, ktorá podstúpi kolposkop, zvyèajne pracuje na profesionálnej gynekologickej stolièke. Takéto vy¹etrenie zvyèajne trvá niekoµko minút a¾ niekoµko minút. Ak sú zisky znepokojujúce gynekológa, mô¾e nariadi» biopsia maternice, by malo by» zastavi» stupòa od akejkoµvek sexuálnej aktivity, preto¾e sa budete cíti» veµmi silný nepríjemný nepohodlie. Ergonomické parametre sú tie¾ dôle¾ité pre úspech tohto nástroja, preto¾e je prítomný pracovný prístroj.