Grafitovy prach

Továrne sú významy, v ktorých sú základné predmety ka¾dodennej potreby vyrábané zo základnej suroviny, ktorou je urèite kameò, piesok, polyméry, chemikálie, kovy a mnohé nové. Èasti týchto výrobkov idú v tisícoch alebo dokonca stovkách tisíc denne.

Pri obrábaní v¹etkých výrobkov sa odpad zvyèajne odrá¾a v ¹pecifických nádobách, ktoré sa potom vyprázdòujú a odpad sa likviduje. Pri takomto rezaní, napríklad ¾ulová doska, je v¹ak známe, ¾e sa vo vzduchu pohybujú veµké dávky prachu. Je tak jemne mletá, ¾e ani na¹a nosná dutina, ktorá sa ¹pecializuje na zachytávanie malých èastíc prachu, nezostáva v takomto zneèistení a ka¾dý deò pracovník, ktorý vykonáva be¾nú výrobnú prácu, inhaluje veµké mno¾stvo takéhoto prachu. Mô¾u ho µahko zrani», spôsobi» ka¹eµ alebo alergickú reakciu, ale najèastej¹ia kontaminácia tela prachom sa pozoruje a¾ po desiatich alebo dvadsiatich rokoch pôsobenia v urèitom bode za podobných podmienok. Potom pôjdeme k lekárovi s pµúcnym alebo alimentárnym ochorením, alebo akémukoµvek inému, v závislosti od miesta napadnutia prachom a zistíme, ¾e na¹e s»a¾nosti sa samozrejme èítajú v poslednom obchode.

http://sk.healthymode.eu/flexa-plus-new-liecivo-pre-choroby-klbov/

Takéto scény sú, ¾iaµ, veµa, ale teraz im doká¾eme úèinne zabráni». In¹talácia odpra¹ovacích systémov, t.j. odpra¹ovacieho systému v továròach vystavených ¹kodlivým úèinkom akéhokoµvek zneèistenia, urèite tento problém minimalizuje. V skutoènosti sa takýto systém odporúèa pre v¹etky priemyselné odvetvia, nemá zmysel pre silu zneèistenia. Je známe, ¾e v oceliarni bude mno¾stvo dymu a prachu dlh¹ie ako v továrni na výrobu polystyrénu, av¹ak v konkrétnom a rôznych závodoch sú pracovníci vystavení ¹kodlivým úèinkom zneèistenia, hoci iným spôsobom aj v inej koncentrácii.

Ak sme investori a sme továreò, mali by sme premý¹µa» o systéme odpra¹ovania skôr, ako hygienický in¹pektor vykoná náhodné kontroly a núti nás ho nain¹talova» pod hrozbu likvidácie. Samozrejme, to isté sa bude vz»ahova» na náklady na nákup a montá¾ filtraèného systému a na ¾ivot s nákladmi na modernizáciu haly, na ktorej sa domnievajú, ¾e ¾ije. Výber zdravotníckych pracovníkov je v¹ak hodnotou, za ktorú stojí za to investova», a ako to budeme pravdepodobne potrebova».