Filtrovanie it

V mnohých priemyselných odvetviach, musíme vytvori» potrebu odsávanie prachu, vïaka ktorému prachu zmes vzduchu výbu¹ný. Sú základný proces v kombinácii s modifikáciou uhlia v drevené uhlie, biomasa, organické prach, vyskytujúce sa v potravinárskom priemysle, ukazujúci prach v chemickom priemysle, a podobne. ATEX lapaèe prachu, lapaèe prachu výbu¹niny, ktorá bola vytvorená v súlade so smernicou EÚ ATEX.

Na odpra¹ovanie výbu¹ných zmesí prachu a vzduchu máme v ponuke na¹e zariadenia a v¹etky in¹talácie podµa aktuálnej smernice 94 / 9WE ATEX. Mô¾u ¾i», aby sa pou¾ívali na odstraòovanie prachu v blízkosti výbu¹nej skupiny St1 a St2. Na¹e filtraèné projekty majú 3D kategórie. Umo¾òuje prítomnos» prítomnosti na akomkoµvek mieste, ktoré sa nachádza v nebezpeènej oblasti, a to ako na plochách s nebezpeèenstvom výbuchu 22.

Na ochranu zariadení máme dve základné metódy:

Metóda potlaèenia výbuchuTáto technika pou¾íva systémy, ktoré automaticky reagujú na vstup tlaku a potláèajú výsledný výbuch. Systém je vybavený snímaèmi tlaku, ktoré detegujú výsledný výbuch, odporúèa ho na ovládací panel, ktorý mení ¹tart ventilu zásobníka s re¾imom hasenia. Èas odozvy systému od detekcie výbuchu a¾ po jej výdavky je len asi 60 ms. Veµmi rýchle potlaèenie generovanej explózie zabraòuje vzniku vysokého de¹truktívneho tlaku.

Metóda uvoµnenia výbuchuZvy¹uje sa pou¾ívanie v¹etkých typov membrán alebo dekompresných panelov, ktoré pou¾ívajú výbu¹ný tlak z chráneného zariadenia smerom von. Týmto postupom sa tlak, ktorý je prítomný v chránenom zariadení, zní¾i na cenu, ktorá nie je nebezpeèná. Na výrobu technických membrán pou¾ívame iný spôsob: okrúhly alebo obdå¾nikový, plochý alebo konvexný, vybavený snímaèom odtrhnutia alebo nie, vyrobený z uhlíkovej alebo kyselinovej odolnosti. Je potrebné, aby sa nebezpeèná zóna v poliach vedµa membrány dostala z pozornosti vytiahnutého výbu¹ného plameòa.

Okrem toho pou¾ívanie urèených zón nebezpeèenstva výbuchu v oblasti konkrétneho zariadenia, v¹etky jeho skupiny a segmenty sú kombinované takým spôsobom, ¾e samotné nie sú základom pre vytvorenie zdroja zapálenia prachu.