Fi kalna tlaeiareo posnet hs ej

Èo predstavuje finanènú tlaèiareò a aký význam má tento stroj? Pokúsme sa o tom premý¹µa» a pochopi» málo o tejto téme.

V¹eobecne povedané, fi¹kálna tlaèiareò je primárne jedlo, ktoré zaznamenáva príjmy, ktoré pochádzajú z maloobchodného predaja. Táto registrácia sa samozrejme vykonáva na úèely daòového vyrovnania. Ide o tzv dane z pridanej hodnoty a DPH. Na to, aby bola fi¹kálna tlaèiareò zaradená do zostavy pre uvedený úèel, prièom musí by» s rados»ou zo zákona - musí by» homologovaná.

Na rozdiel od pokladnice nemô¾e fi¹kálna tlaèiareò vykonáva» úplne nezávisle. Vy¾aduje pripojenie k poèítaèu. Významom tejto in¹titúcie je registrácia, ako aj výtlaèok príjmov. Treba tie¾ poznamena», ¾e fi¹kálna tlaèiareò ide do obchodu tzv. Poèítaèových predajných systémov. Pre tento prípad tu mô¾eme spomenú» POS peniaze. Mal by stále premý¹µa» o tom, ¾e zaregistrova» lístok na fi¹kálnej tlaèiarni, mô¾eme si vzia» akýkoµvek - v obsahu - poèítaèový program, ktorý doká¾e ovláda» tlaèiareò pomocou RS-232 alebo USB rozhrania. Veµký je fakt, ¾e programy, ktoré majú finanèné tlaèiarne, nemusia by» schválené. Medzitým je komunikaèný protokol otvorený. Jeho dostupnos» je mo¾né skontrolova» na kartách výrobcov tlaèiarní.

Pripomeòme si teraz, ¾e ka¾dý predajca - aký príjem bol vy¹¹í ako limitná hodnota definovaná úzkostlivo NB ministerstvom financií - je nútený zaregistrova» maloobchodný predaj dobre a da» fi¹kálnu sumu alebo fi¹kálnu tlaèiareò prejs».

Fi¹kálna tlaèiareò nepochybne vytlaèí ¹pecifické fi¹kálne príjmy pre mu¾ov. Toto nie je v¹etko. Preto¾e na riadiacom valci, tlaèia aj svoje kópie (tj potvrdenky. Sú definované pre archiváciu. Samozrejme, vytlaèený fi¹kálny doklad by mal by» - rovnako presne po predaji - daný zákazníkovi. Zmeny vykonané na kontrolných valcoch by mal uchováva» jeden predajca. Je to asi presne pä» rokov. Zároveò stojí za to premý¹µa» nad nasledujúcou skutoènos»ou: od niekoµkých rokov je reálne, ¾e si ponecháte kópiu vytlaèených textov vo svojej elektronickej kon¹trukcii. Hneï po skonèení ka¾dého predajného dòa je u¾ívateµ povinný vykona» na pokladni tzv denný výkaz - fi¹kálny.