Fi kalna pokladoa om a

Dnes pracujú mnohí Poliaci v zahranièí, tak¾e potrebujem dokumenty prelo¾ené do angliètiny. Aj mnohé z ich vlastných firiem, ktoré vykonávajú medzinárodné prostredie, chcú kandidátov èíta» svoj ¾ivotopis v cudzom ¹týle, najmä v anglickom ¹týle. V Poµsku je sotva ktokoµvek ochotný vyrobi» profesionálne prelo¾ené dokumenty o náboru. Preto je dôle¾ité zveri» preklad ¾ivotopisu ¹pecialistovi.

http://sk.healthymode.eu/catch-me-patch-me-najefektivnejsim-prostriedkom-na-znizenie-hmotnosti/

Väè¹inou v Poµsku pí¹eme sami ¾ivotopis alebo sprievodný list, zriedka pou¾ívame toto povedomie, ktoré sa ¹pecializuje na µudské zdroje & nbsp; Ale èasto to je tá istá chyba, èo nás stáva stratou potenciálnej práce. Hoci poznáme angliètinu v komunikaènom ¹táte, nezaoberáme sa ¹peciálnym ¹pecializovaným slovníkom, ktorý sa èasto objavuje v náborových textoch. Hoci sa nám darí dobre, frázy, ktoré pou¾ívame pre rodených hovorcov, znejú zle, umelo, nesprávne prelo¾ený text prenikne do oèí, preto¾e èlovek, ktorý hovorí o urèitom jazyku od narodenia, by to samozrejme nepovedal. Poslednému èloveku by sa malo zamyslie» nad podobnou jazykovou, gramatickou alebo ¹tylistickou syntaxou.Je veµmi dôle¾ité, aby ste dosiahli úroveò jazykových zruèností a zaèali písa» dokonalý ¾ivotopis v cudzom jazyku. Zamestnávatelia potvrdzujú, ¾e ich dokumenty v angliètine sú plné typov, pravopisných chýb, gramatických chýb a prevodu poµských vetných ¹truktúr do textu. Samozrejme, ¾e pre takýto pól bude takýto ¾ivotopis jednoznaèný, preto¾e, samozrejme, si myslí, ¾e sme v poµ¹tine, ale mô¾eme prida» nejaké problémy rodnému Anglièanovi. Prezentova» svojou vlastnou cestou zhor¹uje na¹u pozíciu v procese náboru a niekedy dokonca predstavuje na¹e zlyhanie.Zvlá¹tne rozpaky sú spôsobené nedostatkami v ¾ivotopise, ak v jazykovom oddiele zadáme pokroèilé znalosti angliètiny. Polovica biedy, ak sa nepotrebujeme uèi» iný jazyk v jednej pozícii v jednoduchom zamestnaní. A èo je hor¹ie, ak je to nápoj od prvých po¾iadaviek na to, aby sme získali konkrétnu pozíciu, nieèo, s èím sa budeme ka¾dodenne zaobera». Potom budú nedostatky v ¾ivotopise urèite diskvalifikované. Stojí za to investova» do profesionálneho prekladu.

zdroj: