Fi kalna pokladnica silesia

Ka¾dý podnikateµ s registraènou pokladòou v jeho mene bojuje ka¾dý deò s druhými problémami, ktoré tieto jedlá mô¾u vytvori». Registraèné pokladnice, podobne ako v¹etky poèítaèové zariadenia, nie sú nezávislé od závad a niekedy sa pokazia. Nie ka¾dý vlastník firmy vie, ¾e v¾dy, keï sa záznam hrá pomocou pokladnice, by mal obsahova» druhé takéto zariadenie - iba v prípade ideálneho zlyhania.

Neexistencia zálo¾nej pokladnice pri predaji tovaru alebo slu¾ieb mô¾e vies» k ulo¾eniu pokút daòovým úradom, preto¾e to zabráni poru¹eniu obchodného listu, keï dôjde k poruche hlavného zariadenia. Dokumenty ulo¾ené v pokladnici by mali obsahova» servisnú kni¾ku fi¹kálnej pokladnice. Tento zoznam zahàòa nielen v¹etky opravy zariadenia, ale aj informácie o fi¹kácii pokladníc a výmene nápadov. V slu¾obnom umení musí by» tie¾ uvedené jedineèné èíslo, ktoré poskytol daòový úrad, názov podniku a adresa priestorov, v ktorých sa suma pou¾íva. V¹etky tieto informácie sú potrebné v prípade kontrol z daòového úradu. Akékoµvek opravy v pamäti pokladní, okrem toho, ¾e k nim dochádza, súvisia s cvièením ¹pecializovanej slu¾by, ktorú by mal ma» ka¾dý podnikateµ vyu¾ívajúci pokladne podpísanú zmluvu. Èo veµa - mali by ste informova» daòový úrad o ka¾dej zmene slu¾by pokladníka. Predaj v registraèných pokladniach by mal skonèi» v nepretr¾itej forme, preto¾e pri úspe¹nom vyplnení pokladnice je potrebné vymeni» pamä» za inú, prièom si pamätajte, ¾e ste si zároveò preèítali pamä». Èítanie pamäte pokladnice je pravdepodobné, ¾e bude ¾i» - aj keï jej opravu, a to len a len oprávnenou osobou. Okrem toho musí by» táto práca vykonaná v prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Od èítania fi¹kálnej pokladnice sa pripraví príslu¹ná správa, ktorej kópia sa dostane na daòový úrad a druhá na podnikateµa. Vy¾aduje, aby bol tento protokol ulo¾ený spolu s ïal¹ími dokumentmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho nevýhodou mô¾e by» ulo¾enie pokuty úradom.