Fi kalna legnica

Pokladne sú potrebné pre malé podniky, ktoré ponúkajú svoje vlastné produkty súkromným zákazníkom, vrátane malých obchodov, zeleninárov, kioskov a pod. V týchto èastiach sa zvyèajne stretávame s jednorazovými pokladnicami s malými rozmermi. Stále sú to lacné, ¹ikovné a funkèné fi¹kálne kvóty. Ich úlohou je v prvom rade zaregistrova» zmluvu a vystavi» odberateµovi potvrdenie o kúpe.

To vám umo¾ní µahko ovláda» znaèku a kontrolova» va¹e zárobky. Malé fi¹kálne zariadenia väè¹inou nemajú veµmi rozsiahle funkcie, ako napríklad úspech systémových registraèných pokladníc, ktoré mô¾eme dosta» do obchodov. Èoraz èastej¹ie nám v¹ak rôzne pokladnice ponúkajú mo¾nos» pripojenia èítaèky èiarových kódov alebo platobného terminálu samostatne.

Výber pokladniceLacné pokladne sa pohybujú od 500 PLN do pribli¾ne 1700 PLN. Existuje mnoho výrobcov na trhu, ktorí predávajú veµmi »a¾ký výber. Je potrebné pripomenú», ¾e pri výbere pokladnice venujte pozornos» záruke, ako aj slu¾be. No, keï význam, v ktorom nakupujeme fi¹kálne zariadenie a ponúka servisný servis. Pri výbere pokladnice je dôle¾ité aj pohodlie práce, to znamená, ¾e pokladnica by mala ma» veµké tlaèidlá a silný podsvietený displej. E¹te pred nákupom stojí za to vyskú¹a», ako papierová páska komunikuje, preto¾e zvyèajne sa zvyèajne plní v správnom okamihu a zvyèajne by sa mala rýchlo meni».

Aké podmienky by mali spåòa»?Fi¹kálna pokladnica by mala spåòa» v¹etky po¾iadavky ministerstva financií aj na ïal¹ie funkcie, ako je pou¾ívanie iných mien alebo tlaè jednoznaèných mien tovarov. Samozrejme, fi¹kálna pokladnica by sa mala pou¾i» na vyradenie daòového identifikaèného èísla spoloènosti pri ka¾dom potvrdení. Ak vezmeme do úvahy skutoènos», ¾e sme v Európskej organizácii, na¹a nová registraèná pokladnica by mala by» posledná pripravená, ale klient bude mo¾no musie» plati» v eurách, èo je dôvod, preèo sú aj lacné malé registraèné pokladnice èasto pripravené prija» platby v eurách. Potom je to tie¾ veµmi dôle¾ité, preto¾e v urèitom ¹tádiu mô¾e Poµsko za¾i» euro. Okrem toho by pokladòa mala by» prispôsobená akcii s vlastnými zariadeniami, ako je napríklad èítaèka kódu, poèítaè, dodatoèný displej, terminál, zásuvka na peniaze alebo váhy.