Elektricky krajae

Ak nie je vybavený urèitými no¾mi, nie je u¾itoèné ¾iadne zariadenie na krájanie. Výsledkom je, ¾e jej rezanie a bez no¾ov je jej velením - ani v pohybe! Tak¾e sa musíte postara» o ich správne zaostrenie a vezmite veµa iných èeµustí po ruke.

Nájdete tu veµa rôznych obchodov, ktoré ponúkajú komponenty, náhradné diely a no¾e pre krájaèe rôznych dizajnov a jednotlivých zariadení. Ne¾ sa rozhodneme kupova» no¾e, stojí za to sa pozrie» na niekoµkých miestach, prièom venujte osobitnú pozornos» situácii, stupòu tvrdosti a materiálu, z ktorého boli no¾e vyrobené. Najèastej¹ie sú vyrobené z be¾nej nehrdzavejúcej ocele a na rozdiel od toho sa lí¹ia. Mô¾ete tie¾ nájs» Chrome, chróm niklové èepele a dokonca aj teflonové èepele, ktoré sú odolnej¹ie, odolnej¹ie a extrémne odolné. Najdôle¾itej¹ia vec je v¹ak to, ¾e no¾e majú príslu¹né schválenia, èo im umo¾òuje vz»ahova» sa na jedlo.

Ïal¹ou vecou je nájs» správne no¾e pre vá¹ model na krájanie. V¹etky zariadenia vytvárajú vlastné rozmery, preto je då¾ka alebo priemer no¾ov a typ spojovacích prostriedkov iný. Mnohé obchody ponúkajú lacnej¹ie alternatívy k pôvodným èepeliam, tak¾e viete meno výrobcu a ¹pecifikujte model, aby predávajúci mohol vyzdvihnú» tie správne no¾e.

A èo keï ostrie bzuèí? Mô¾ete roz¹íri» svoju silu tým, ¾e reagujete na ostrenie v ¹peciálnych rukách. Takto mô¾ete no¾ièky polo¾i» aj niekoµkokrát, potom musíte kúpi» nové.Pre domáce pou¾itie to nie je spôsobené najmä hlbokým opotrebovaním èepele. Napriek tomu, ¾e v re¹tauráciách, podnikoch a jedálòach by sa výmena alebo ostrenie no¾ov malo pravidelne ukonèi».

Zaujímavým návrhom je kúpi» dobrý nástroj jednoduch¹ie vo väè¹om meradle. Mnohé spoloènosti ponúkajú zµavy a zµavy na brúsenie. Dobrá voµba pre mana¾érov a majiteµov obchodov. Umo¾òuje vám u¹etri» a získa» èas spoloène. Namiesto kúpy no¾ov kdekoµvek a potom hµadaním miest, ktoré ponúkajú ostrenie, stojí za to èerpa» pomoc jednej spoloènosti.

Výber no¾ov mô¾e by» na zaèiatku »a¾ký, v mieri toµkých firiem inzeruje svoje výrobky. A po dlhom pou¾ívaní krájaèov existujeme vo forme, aby sme mohli posúdi», èi daný nákup bol pre nás skvelý alebo nie. Skôr alebo neskôr nájdeme ¹peciálne podnikanie a vyhµadávanie bude v nás.