Ekonomickeho rozvoja sveta

Podnikatelia, ktorí chcú predáva» vo svojom domovskom regióne, sú povinní ho vidie» alebo majú ma» pokladnicu. V prípade nových spoloèností je suma, z ktorej vzniká povinnos» registrova» predaj prostredníctvom pokladníc alebo fi¹kálnych tlaèiarní, 20 000 PLN. Na trhu sú k dispozícii dva typy zariadení na zaznamenávanie predaja.

Zahàòame sumy a fi¹kálne tlaèiarne. V dôle¾itom ¹tádiu oka mô¾u vyzera» takmer toto¾ne. Odli¹ujú sa hlavne od skutoènosti, ¾e nákup pokladnice novitus bono je lacnej¹ím podnikom, preto¾e nemusí by» pripojený k poèítaèu. Fiskálna tlaèiareò, ktorá pou¾íva ¹peciálny softvér, pracuje s poèítaèom, musí by» k nemu pripojená, napríklad pomocou konektora USB. Príjem z fiskálnej tlaèiarne sa nelí¹i od pokladnice a doklad o kúpe sa rozhodne týmto spôsobom. V prípade tlaèiarní je zdieµaná len metóda archivovania predaja. Namiesto druhého kotúèa majú tlaèiarne ¹peciálne pamä»ové karty zabudované na zhroma¾ïovanie údajov. Kombináciou fiskálnej tlaèiarne s poèítaèom mô¾ete ma» u¾itoèné funkcie od vlády, ako je napríklad starostlivos» o predaj, vytváranie správ, príprava vyhlásení, ako sú produkty s nízkou rotáciou alebo tie najpredávanej¹ie. Je tie¾ mo¾né kontrolova» jednotlivých pokladníkov, posúdi» ich výkon alebo èistotu a istotu.Ka¾dý príjem z fi¹kálnej tlaèiarne by mal by» ¹pecifický pre in¹titúcie, NIP, èíslo príjmu, zoznam èlánkov so sadzbou DPH, hodnotu predaja, dátum, & nbsp; èíslo pokladníka a jedineèné registraèné èíslo.V teplých mesiacoch, príjmy, samozrejme, platí pre v¹etky na¹e lotérie príjmov. Ak nie je doteraz v¾dy konal od dodávateµov doklady o nákupe, je teraz z ktorých ka¾dá má príspevok do ¾rebovania a chcú vyhra», starostlivo vykonaná a vyzerá do tela príjmov. Sociálna akcie urèite bude odkazova» zamý¹µaný úèinok mô¾e by» tie¾ u¾itoèný produkt vo zvyku nás ¹etrí potvrdenku.