Eesanie mokrych vlasov anwen

Moja sestra veµmi miluje hru s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» a vylieza» niekoµko dní. Zároveò je skutoène odhodlaná, ¾e ak chce, aby v¹etko vyzeralo perfektne, mô¾e zariadi» jeden penis asi tak desa»krát, polo¾i» vlasy na òu alebo ich prilepi». Miluje ¹kolské predstavenia a pripravuje sa na ne. Jej nová úloha ako princezná Joker je navy¹e príjemná a potrebovala perfektný úèes a ¹aty. Pri kontakte moja matka splietala svoje desiatky pletencov s lukom, ktoré boli k nim pripevnené. Potom táto dokonalá dievèina povedala nie, nie a nie raz. Tak¾e sa pozriem na kuèeravé vlasy .... tak to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút pretaktovania ich tie¾ robí. Vyzerala krásne ako dobrá princezná. A keï chodila s rozmaznanými dievèatami, rýchlo sa rýchlo zamyslela. Nie je nároèné v prítomnosti, ¾e od zaèiatku zhroma¾denia uplynulo asi dve hodiny. Zrazu ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom príhovore to znelo trochu ako "Nieeee, samozrejme nechcem, preto¾e si nepamätám princeznú, akú je jej slu¾ka." Po¾iadala o nový úèes, roztrhané vlasy vo forme plnej koky. Na svadbe, ako u¾ bolo povedané vy¹¹ie, u¾ máme kontrolu v strihaní vlasov a tentoraz sme sa i¹li najrýchlej¹ie. Jej matka na jednej strane a ostatné v krátkom èase boli dokonalé.

Skontrolujte, kde kúpi» vlasy