Depresia nedostatok prace

Depresia postihuje e¹te ¹ir¹iu ¹kálu µudí v¹etkých vekových skupín s celým rokom. Profesionálne aktívni dospelí aj deti majú tie¾ starnúcu úlohu v tejto chorobe. Mnohé z nich zodpovedajú rokom bez vedomia tejto choroby a niektoré z nich stáli rôzne spôsoby boja s poslednou znièujúcou du¹evnou poruchou.

Lieèba depresie sa zvyèajne uvádza na psychoterapiu, ktorá by mala by» doplnená farmakologickými látkami na zvý¹enie úèinnosti lieèby. Mnohé ¾eny neuvedomujú situáciu z poslednej, ¾e antidepresíva mô¾u predpisova» len lekári so ¹pecializáciou na psychiatriu. Dobrý psychiatr v Krakove v¹ak predtým, ne¾ zaène lieèi» depresiu, má diagnostikova» ochorenie správne, vrátane pomocou ¹peciálnych psychometrických testov aj s klasifikáciou symptómov, ktoré umo¾òujú posúdi» depresívnu epizódu. Iba po diagnostikovaní ochorenia a stupni jeho záva¾nosti psychiatr urèuje systém jeho príjmu. Farmakologická lieèba sa odporúèa nielen poèas záva¾nosti príznakov ochorenia, ale rovnako èasto poèas asymptomatických období, preto¾e depresia je recidivujúcou chorobou. V súèasnosti pou¾ívané antidepresíva sú primárne urèené na stabilizáciu nálady pacienta, zbavenie sa úzkosti alebo premý¹µania o samovra¾de. Bohu¾iaµ, správny výber úèinných liekov niekedy trvá veµmi dlho, preto¾e pacienti majú rôzne úèinky na konkrétne úèinné látky. Farmakologická lieèba trvá hlavne v krajine pacienta, najmä v prípade tzv endogénna depresia. Osoba, ktorá stratí relapse depresie, musí by» pod prísnym dohµadom psychiatra, ktorý nielen kontroluje stav pacienta, ale mô¾e najlep¹ie posúdi» priebeh operácie, ako aj mo¾nú potrebu zmeni» formu terapie. Hoci moderné antidepresíva vykazujú zvý¹enú úèinnos», psychiatri odporúèajú paralelne pou¾íva» psychoterapiu. Psychoterapia umo¾òuje pacientom lep¹ie rozpozna» recidívy a ukazuje metódy zvládania »a¾kých èasov.