Daoove registraene pokladne

Prekladatelia zvyèajne robia preklady výpisov z cudzieho jazyka do národnej a len niektoré z nich vie, druhý jazyk natoµko dobre, aby mohol by» odstránený z materského jazyka. Niekedy pri väè¹ích konferencií èi obchodných rokovaní sa mô¾e sta», ¾e prekladatelia nepredstavujú v¹etky potrebné jazykových kombinácií. & Nbsp; táto situácia, ¾e vyu¾itie, napríklad nastane, keï nemecký tlmoèník prekladá prejav nemeckého reproduktora angliètine a & nbsp; anglický prekladateµ potom vykonáva preklade reèi do èitateµných nových úèastníkov akcie. Posledná metóda je èasto oznaèovaný ako relé, alebo iných nepriamych preklade do cudzieho jazyka.

Pod názvom pivot & nbsp; sa rozumie prekladateµ, ktorý sa zúèastòuje diskutovaného postupu, ktorý prekladá text pre jazyk dostupný novým simultánnym tlmoèníkom pre iných prekladateµov. Takíto prekladatelia majú marketingové práva známe pod pojmom retour, a preto rodilý jazyk pre nový aktívny jazyk. Ak menej atraktívny jazyk ako pasívny je dostupný len pre dvoch alebo dvoch prekladateµov, odvodzujú sa z diskutovaného jazyka do blízkeho aktívneho jazyka, ktorý potom pôsobí ako pivot pre ostatné vlaky z iných kabín. Vïaka metóde nepriameho prekladu sú konferencie mo¾né s obmedzeným poètom jazykových kombinácií a u¹etria peniaze.

Nevýhody metódy relé & nbsp; sa zvy¹uje aj riziko vzniku chýb pri výcviku druhého preklade tudzie¿ významný rozdiel v èase medzi výskytom reproduktora a okamih poèujete koneèné preklady zákazníkov. ©pecialisti s kanceláriami v hlavnom meste prekladateµov na vedomie, ¾e to isté mô¾e by» na obtia¾ vôbec, najmä keï reproduktor poèas prejavu alebo nieèo urèuje relácie. Prostredníctvom druhej tie¾ objaví nechtiac komický efekt v prípade, keï polovica diváci potlesk odmenil reproduktor, preto¾e ani nepoèul konci druhej série publika robí tento konkrétny To isté, hoci iba & nbsp; oneskorením kvôli neskôr poèúva» preklady na domácom ¹týle.