Daoova karta a pokladoa

Antidepresíva a psychotropné lieky sú podivné typy liekov, ktoré priamo ovplyvòujú obdobie vá¹ho mozgu. Za predpokladu efektu lieèby psychotropnými liekmi sa predpokladá, ¾e sa vracia na príslu¹nú emocionálnu úroveò, normalizuje zdravotný stav pacienta a robí ho schopným ho znovu prezentova» pre urèitú èinnos» v spoloènosti, av¹ak ak úspech be¾ných drog, psychotropia mô¾u by» nesprávne zvolené, Èo urobí obrovské zmeny na ni¾¹ej úrovni mäsa a mysle. A samozrejme, rovnako ako v prípade rôznych metód medikácie, mali by ste ma» aj tak, ¾e nie je µahké ich zastavi», preto¾e mô¾ete vidie» príli¹ veµa vedµaj¹ích úèinkov, viac ako úspech dokonèenia terapie. Ako by som mal presta» u¾íva» psychotropné lieky? Ako mô¾eme poveda», ¾e pri¹iel èas zastavi» tento druh lieèby? Po prvé, µudia, ktorí sa starajú o µudí, ktorí sú chorí, a navy¹e si sami berú psychotropné látky, by mali starostlivo skúma» a udr¾iava» zmeny, ktoré sa odohrávajú v ich orgánoch, aby správne urèili, èi zmeny vyplývajú z konkrétneho úèinku lieku, alebo práve naopak. Ak vidíme príli¹ veµký pokles v tendencii kona» alebo plni» na¹e záujmy, budeme slobodní a nudní, alebo naopak, budeme hyperaktívni, prídu emocionálne výkyvy a my s melanchólií µudia s depresiou sa stanú ¹kodlivými pre seba a iných ¹ialencov, s najväè¹ou pravdepodobnos»ou, ¾e teraz nastal èas premý¹µa» o ukonèení u¾ívania drog. Samozrejme, nemali by ste to robi» sami. V¹etky tieto druhy by mali by» konzultované s odborníkom. V niektorých prípadoch bude potrebné rozhodnutie viacerých psychiatrov, najmä preto, ¾e neveríme v ¹irokú kompetenciu skor¹ieho lekára.

Fresh FingersFresh Fingers - Priekopnícky komplex pre nohy a nechty pre športovcov!

Ak sa na druhej strane rozhodli preru¹i» psychotropné lieky, nezabúdajme, ¾e nie je to, ¾e by sa mal ¾i» bezprostredný proces. To dokazuje, ¾e jeden veèer nemô¾eme zauja» jedno stanovisko a automaticky presta» u¾íva» akékoµvek lieky, ktoré sme dostali. Takéto opatrenie mô¾e v skutoènosti vies» k predaju vysokého zhor¹enia zdravotného stavu spôsobeného príli¹ náhlym nedostatkom urèitej chemikálie v na¹om tele, èo mô¾e vies» k záva¾nej¹iemu relapsu ochorenia. Dobrá aktivita je preto preru¹enie psychotropných liekov pomaly a postupne. Neuvádzam tu uèenia, ktoré keï jeden deò pou¾ila napríklad 200 mg antidepresíva, na druhý deò mô¾em dovoli» len 175 mg. Proces vysadenia lieku musí by» rozlo¾ený maximálne do poriadku. Tak¾e, keï sa vrátim k predchádzajúcemu príkladu, keï som si vzal teraz v pondelok 200, ale 175 mg drogy, musím sa da» 3, 4 tý¾dne na analýzu môjho tela, skontrolova», èi je scéna lep¹ia alebo hor¹ia ako tá stará. Ak si v¹imnem, ¾e poèiatoèný proces stiahnutia ide ïaleko, po mesiaci mô¾em u¾íva» len 150 mg lieku. Súèasný typ by mal vyzera» ako postup a¾ do stiahnutia psychotropných liekov. A èo viac, odborníci, ktorí si myslia, ¾e je mo¾né psychotropné preru¹enie lieèby, pripú¹»ajú, ¾e jeden odchod z drog nestaèí. Najprv je potrebné zvá¾i», èo viedlo k depresii alebo akémukoµvek druhu choroby v nás. Ak pochopíme, ¾e na¹e problémy boli prevzaté ako dôkaz, keï sa stav ich ¾ivota výrazne zhor¹il, alebo keï zaèali pracova», je s najväè¹ou pravdepodobnos»ou, ¾e budú musie» zmeni» svoje miesto bývania. Niekedy by sa ukázalo, ¾e psychotropná lieèba v tíme by mohla by» zbytoèná, ak by na zaèiatku uva¾ovali o naplnení svojich ¾ivotných potrieb centrálnym spôsobom, ktorý bol v na¹ich skutoèných zmysloch odstránený alebo obmedzený.