Buchalter uetovny program

Comarch ERP Optima je známy program napísaný v Poµsku pre slab¹ie a spravodlivej¹ie spoloènosti zo v¹etkých sektorov. Vïaka vstavaným rie¹eniam je to jednoducho zvolený program medzi úètovnými úradmi a navy¹e daòovými poradcami.

Program Comarch ERP Optima u¾ vyu¾íva vy¹e 60 000 podnikov z bohatého priemyslu a trhových sektorov, ako sú: obchod a slu¾by, doprava, stavebníctvo, poµnohospodárstvo, verejná správa, rozpoètové in¹titúcie, zdravotnícky priemysel, kultúrne in¹titúcie a právnické firmy. Program optima má len pozitívnu spätnú väzbu a tu sú niektoré z nich.

Cosmo Group Sp Z o.o. Spoloènos», ktorá vlastní NeoNail je medzinárodná znaèka v oblasti stylingu a starostlivosti o nechty. Najprv sa jej byty pribli¾ujú k spotrebiteµom a dávajú im krásne a nové produkty. Pomocou programu Comarch Optima v súkromnom priemysle tvrdia, ¾e v¹etky transakcie sú ¹»astnej¹ie.

Herbasnorex

Printemps je absolútne známa sie» veµkých predajní, ktoré sú fascinované distribúciou produktov popredných spoloèností zo sveta módy, drahého tovaru a najlep¹ej kozmetiky. V ére nepretr¾itého rastu podniky v Caen, Tours a Brestu zanechali úlohu zmeni» IT plán v rukách Comarcha. Softvér Comarch ERP Altum najlep¹ie zapadá do chudoby a vzhµadu spoloènosti Printemps bude zvyèajne aj s òou v týchto vývojových krokoch.

Ponuka Kontri.pl je skvelý sortiment spodného prádla, rovnako ako panèuchový tovar a ovocie. Vïaka pou¾itiu platformy Comarch ERP Altum sa polovica objednávok cez internet pou¾íva v automatickom re¾ime a jediní, ktorí sa zúèastòujú na èinnosti objednávky, sú pracovníci skladu, ktorí fyzicky pripravujú balík na odoslanie.

Imperial je meno z Talianska, ktoré ponúka obleèenie pre µudí a mu¾ov. Spolu s veµmi veµkým rozvojom siete, spoloènos» zaèala hµada» systém, ktorý zlep¹í riadenie re»azca obchodov. Napísali o systéme Comarch Optima.