Bicykle sezona 2015

Cesta na vozidle je podivným ¹portom, ktorý udr¾uje priaznivcov priamej podpory v takmer ka¾dej vekovej skupine. Väè¹ina cyklistov vyu¾íva dvojkolky len v jarnom období, ako silný a príjemný spôsob, ako cestova» na ¹túdium a pracova» av zime, kvôli nároèným podmienkam na ceste, rad¹ej vzda» sa zále¾itostí automobilov a verejnej dopravy. k zlep¹eniu podmienok na trasách je dôle¾ité pou¾íva» a rados» pou¾íva» dvojkolky na celý rok, nielen v èase jazdy na bicykli. Aký je dôvod, preèo sa vybavi» tak, aby bola cesta na vozidle v zime jednoduchá?

Vhodné obleèenie. Nes»a¾ujem sa na zále¾itosti teplého kabátu alebo bundy, práve naopak. Be¾ný kurta spôsobí (najmä pri pohybe bicykla obrovskú èas» kilometrov va¹e telo sa bude poti» pomerne rýchlo a potenie pod bundou bude úèinne ochladzova» telo. Najdokonalej¹ím rie¹ením v tejto forme bude nosenie termoaktívneho spodného prádla. Jej postavením je odvádza» prebytoènú vlhkos» a pary z jej tela, vïaka èomu nebudeme ma» pocit namáèania a tak nebudeme cíti» chlad. Okrem toho, niektoré termoaktívne spodné prádlo má druh pri¹itej membrány, ktorá chráni telo pred chladným vetrom. Je potrebné a zásobi» sa teplými topánkami, myslím, ¾e by mal ¾i» ïal¹í pár pono¾iek. Osobne odporúèam pono¾ky s najvy¹¹ím percentom obsahu vlny, tak¾e nebudeme pou¾íva» chlad. Tie¾ stojí za to sa postara» o cyklistické rukavice. Dobré spoloènosti ponúkajú dvojvrstvové rukavice: prvá vrstva je potom vodotesná a druhá efektívne udr¾iava teplo v rukách.Príprava bicykla. Rovnaké ako auto, bicykel a vy¾aduje ¹peciálne zimné doplnky, ktoré nám zaruèia správnu a estetickú cestu. Hore sú plné zimných pneumatík a blatníkov a stále v extrémnych podmienkach re»az. Nesmiete zabudnú», ¾e v zime tma padá oveµa rýchlej¹ie, tak¾e budete potrebova» nasledujúce osvetlenie a odrazy.

Mám ¹ancu, ¾e vy¹¹ie uvedený sprievodca spôsobil, ¾e si nerozhodnutí cyklisti uvedomili, ¾e èas na bicykel nezmizne s pádom prvého snehu a pomohol pri rozhodovaní o tom, aké príslu¹enstvo potrebujeme bezpeène èerpa» z posledného prepravného materiálu bez ohµadu na poèasie. Vzhµadom k tomu, ¾e cesta na vozidle nie je len zábavou, je to aj ¹port, vïaka ktorému zostaneme dlh¹ie fit.