Bezpeenos prace je ahanie

V devätnástom storoèí aktivita vo veµkých továròach nesie nebezpeèenstvo straty ¾ivota. ¥udia, ktorí sú zbavení dobrých podmienok, a ka¾dý deò dosahujú hladové platy, bojovali za èinnos» tým, ¾e robili tvrdú prácu, napríklad v pile. 21. storoèie prinieslo skvelé správy uprostred lieèby zamestnanca, ako aj bezpeènos» na pracovisku.

Je pravda, ¾e existujú spoloènosti, ktoré e¹te nepozerajú na vhodné prostredie a pravdepodobne existujú in¹titúcie, ktoré sa zaoberajú spracovaním dreva, uhlia alebo stavebných materiálov. No, poprá¹enie vzduchu napríklad prá¹kovými farbami mô¾e vies» k výbuchu a kontaktu s ohòom. Preto podniky ohrozené týmto druhom nebezpeèenstva vyu¾ívajú pokroèilé systémy odsávania prachu atex, medzi ktoré patria ventilátory a filtre, ktoré vytvárajú prachové odsávanie podµa informácií atex. V závislosti na potrebách danej spoloènosti je mo¾né pou¾i» pou¾ité filtre len raz alebo viackrát. Mechanizmus pôsobenia je zalo¾ený na poslednom, ktorý sa membrána rozpadá vplyvom explózie jemných èastíc. Dôsledkom tejto práce bude uvoµnenie výbu¹ných plynov do ovzdu¹ia, ktoré zabránia po¹kodeniu filtra a iným nepredvídateµným nehodám. Dodatoèným prvkom, ktorý mô¾e by» vybavený systémami na odsávanie prachu, je spôsob uhasenia iskier alebo hasenia ohòa oxidom uhlièitým. V sieti atexových zariadení sú tie¾ ¹peciálne zámky na samoèinné odstraòovanie prachu nahromadeného vo filtri. Ventily sú ohòovzdorné a nerozbitné vo vz»ahu k vplyvu tlaku poèas explózie. Ka¾dý opatrný majiteµ podniku, v ktorom sa mô¾e vzná¹a» horµavý peµ vo vzduchu, by mal investova» do dôstojného stavu ventilaèných a filtraèných zariadení. Takéto správanie ponúkne zodpovednos» a tie¾ predvídanie. V dôsledku toho je dobre známe, ¾e prevencia nehôd je oveµa populárnej¹ia ako vznik nákladov spojených s bojom s ich koncami.