Alat 8 zlo iek

https://casa-tab.eu/sk/

Èerstvé, ¹»avnaté ¹aláty sú neoddeliteµnou súèas»ou mnohých poµským nielen na¹e kuchyne. Je dôle¾ité, aby spåòali prakticky v¹etky zeleniny, spojené s následnými èas»ami v pohodlné a dobre korenené. Niè nie je prekvapivé, ¾e si nevieme predstavi» ka¾dodenný ¾ivot, bez ostatné riadu chutný ¹alát, ktorý nielen vylep¹uje chu» tradièné mäsa a zemiakov, je v¹ak viac ne¾ len skutoèný vitamín bomby, ktoré sú nevyhnutné k ¾ivotu na¹e telo vo vhodnej forme.

Domáce ¹alátyHotové ¹aláty sa dajú získa» v podnikaní, esteticky vlo¾ené do plastových nádob a dokonale ochucené. V mnohých prípadoch v¹ak niè viac ako samo-vyrobené ¹aláty, a ich nedostatok je potreba mle» v¹etku zeleninu na strúhadlo, alebo èierne ich drvenie. Tak, v ka¾dom dome, bude prispieva» elektrický drviè zeleniny. Toto malé zariadenie, veµkos» kanvice alebo hrnca, sa zmestí do ka¾dej kuchyne. Je vybavená vhodným kontajnerom, do ktorého dajte olúpanú zeleninu úplne, prípadne ju nakrájame na spodné kúsky. Vynikajúci kondicionér, ale drviè by sa mal vyrovna» aj s akýmkoµvek zelerom alebo èervenou repou.

Elektrický drviè zeleninyTakýto drviè je posledným rie¹ením, ako urobi» chutný, aromatický ¹alát za pár okamihov. Len hodi» ju do mrkva, cibuµa, kapusta alebo nejaké iné zeleniny v takej kombinácii, ktorá ïaleko chceme, a zapnite zariadenie, a po niekoµkých minútach sa mô¾eme vybra» celú nádobu jemne nakrájanú zeleninu. A to v¹etko bez otieranie prsty a nechty na výpise strúhadlo alebo rastlinného od striekajúcej po celej kuchyni - krásne, µahko a prirodzene. Tento drviè bude u¾itoèné pre ka¾dej domácnosti, ktorá chce to jej domácnosti jedla s chu»ou èerstvé ¹aláty, a ktoré nie vybra» ka¾dý deò starostlivo trie» zeleninový ¹alát na strúhadle. Tento nástroj, ktorý nám u¹etrí èas a stimuluje k poslednej, dokonca aj jes» veµa surové, èerstvo nakrájanou zeleninou!