Ako riadi predaj

®ijeme vo svete, kde sa neustále dodávajú nové výrobky na trh, spolu s nimi je ¹pecializovaná dokumentácia, ktorá sa stáva èoraz dôle¾itej¹ou osobou pri pou¾ívaní daného produktu. Takto pripravený technický preklad prispeje k úspechu nového produktu, ktorý sa nachádza na námestí. Nesprávny preklad mô¾e naopak spôsobi» pokles výsledkov dosiahnutých v tejto chvíli. Pri pochopení faktov tohto ¾ánru je výber vhodnej prekladateµskej agentúry obzvlá¹» dôle¾itý, preto¾e preklady z aktuálnej èasti sú zaujímavé z dobrého obdobia. V ¹peciálnej prekladateµskej kancelárii tieto preklady pripravujú ¹pecializovaní prekladatelia, ktorí poznajú aplikáciu a prevádzku produktov, ktoré predkladajú.

Dr Farin Man

Takéto preklady sú èasto povinné v sektore kozmetiky, materiálového in¾inierstva, potravinárstva, stavebného in¾inierstva, výrobného in¾inierstva, baníctva a metalurgie. Tieto dohody zvyèajne zahàòajú preklady prevádzkových a montá¾nych pokynov a ochranu výrobných liniek, preklad ¹pecifikácií náhradných dielov, opisy a technickú dokumentáciu strojov a príslu¹enstva, prekladanie sú»a¾ných podkladov a mno¾stvo ïal¹ích. Stojí za zmienku, ¾e niektoré technické dokumenty sa neskôr prenesú na u¾ívateµov daného programu alebo zariadenia - chce by» rovnaký v súlade s odporúèaniami, ale povedal takým spôsobom, ¾e by bolo reálne pozna» aj ¾eny, ktoré nemajú profesionálne znalosti technickú podporu. Pokyny musia by» zobrazené suchým a presným postupom, mali by presne vysvetli» jednotlivé funkcie zariadenia. Èasto ide o technický preklad, ako je servisná príruèka, ktorá urèuje zisk alebo zlyhanie produktu.